Inscripcions
22 de abril de 2018 CAT | EN | ES

Inscripció:
10K - Run 10K - Grups

1

Omplir dades

2

Confirmar

3

Pagament

4

Comprovant
2

- En cas de menor sense DNI, deixeu el camp en blanc

If you are a foreigner, change the field "Procedència"

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades Personals, l’informem que les seves dades personals incloses en aquest formulari seran incorporades al fitxer “Usuaris de Serveis Esportius”, titularitat de l’Ajuntament de Barcelona, amb l’objectiu de “Gestionar els Serveis esportius promoguts, desenvolupats o oferts directament o indirectament per l’Ajuntament”. Les seves dades seran tractades per l’empresa Seven Marketing on Sports & Leisure SL Zeta Gestión de Medios SAU y Agrupación Atlética Catalunya UTE com a “encarregat del tractament” per a la gestió pròpia de l’entitat en aquest esdeveniment esportiu i sempre sota les directrius del responsable del fitxer:  l’Ajuntament de Barcelona. Vostè consent expressament en el tractament de les seves dades per a la finalitat indicada, ens autoritza a publicar les seves dades en el llistat d’inscrits, així com el seu resultat en aquest esdeveniment esportiu, i enviar-li publicitat d’altres serveis esportius promoguts per l’Ajuntament de Barcelona.

Per a la gestió de l’esdeveniment esportiu, l’Ajuntament de Barcelona podrà gestionar, tramitar i administrar la participació en la Cursa de Bombers , gestionar la informació procedent d’aquesta prova, en especial el temps, les fotografies i/o vídeos de participació, així com realitzar enquestes, estadístiques i anàlisi de mercat, i elaborar perfils de participants  amb objecte de personalitzar i millorar l’organització.

Pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, adreçant-se per escrit al Registre General de l’Ajuntament: Pl. Sant Jaume, 2. 08002 Barcelona

  

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, del 13 de diciembre, de Protección de Datos Personales, le informamos de que sus datos personales incluidos en este formulario serán incorporados en el fichero "Usuarios de Servicios Deportivos" titularidad del Ayuntamiento de Barcelona con la finalidad de "Gestionar los Servicios Deportivos promovidos, desarrollados u ofrecidos directa o indirectamente por el Ayuntamiento". Sus datos serán tratados por la empresa Seven Marketing on Sports & Leisure SL Zeta Gestión de Medios SAU y Agrupación Atlética Catalunya UTE, como "encargado de tratamiento" para la gestión propia de la entidad en este acontecimiento deportivo y siempre bajo las directrices del responsable del fichero: el Ayuntamiento de Barcelona. Usted consiente expresamente el tratamiento de sus datos para la finalidad indicada, nos autoriza a publicar sus datos en el listado de inscritos así como su resultado en este acontecimiento deportivo, y a enviarle publicidad de otros servicios deportivos promovidos por el Ayuntamiento de Barcelona. 

Para la gestión del evento l’Ajuntament de Barcelona podrá gestionar, tramitar y administrar la participación en la Cursa de Bombers; gestionar la información procedente de esta prueba, en especial el tiempo, la fotografía y/o video de participación; así como realizar encuestas, estadísticas y análisis de mercado; y elaborar perfiles de participantes con la finalidad de personalizar y mejorar la organización. 

Podéis ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndoos, por escrito al Registro General del Ayuntamiento: Pl. Sant Jaume 2, 08002 Barcelona.