Inscripcions
29 novembre 2020 CAT | EN | ES

Inscripció:
10K - Run

1

Omplir dades

2

Confirmar

3

Pagament

4

Comprovant
2

- En cas d'escollir la compra d'un xip, l'entrega d'aquest es farà el dia de l'event.
- En cas de menor sense DNI, deixeu el camp en blanc

If you are a foreigner, change the field "Procedència"

D’acord amb la normativa de protecció de dades us informem que, en enviar aquest formulari, doneu consentiment, marcant les caselles corresponents (), al fet que l’Ajuntament de Barcelona tracti les vostres dades amb les finalitats següents:

De acuerdo con la normativa de protección de datos le informamos de que, al enviar este formulario, da consentimiento, marcando las casillas a este efecto (), a que el Ayuntamiento de Barcelona trate sus datos con las siguientes finalidades: