Inscripcions

Inscripció Mitja de Gavà

5K

25 de febrer de 2018 CAT | EN | ES

1

Omplir dades

2

Confirmar

3

Pagament

4

Comprovant
2

- En cas de menor sense DNI, deixeu el camp en blanc

En virtut de l'establert a la Llei LOPD 15/1999 i la LSSICE 34/2002, l’informem que les dades facilitades formaran part d'un fitxer responsabilitat de l'Ajuntament de Gavà amb la finalitat de gestionar la seva participació en l'esdeveniment.

D'acord amb el que s'estableix a l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades personals incloses en aquest formulari seran incorporades al fitxer “Dades Mitja Marató Gavà” titularitat de Ajuntament de Gavà, amb la finalitat de gestionar les inscripcions, classificacions, certificacions i qualsevol informació relacionada de la prova a la qual s'inscriu.

Vostè consent expressament en el tractament de les seves dades per a la finalitat indicada i, autoritza a l’Ajuntament a publicar les seves dades al llistat d’inscrits i a cedir les seves dades a la Diputació de Barcelona als efectes d’elaborar la classificació general del Challenge de Mitges Maratons Gran Premi Diputació de Barcelona i procedir al lliurament de premis. Al mateix temps, accepta les regles generals per als participants del Challenge de Mitges Maratons, Gran Premi Diputació.

Així mateix, autoritza i cedeix les seves imatges perquè puguin aparèixer publicades a la pàgina web de cada cursa, web de la Diputació de Barcelona i altres webs relacionades o qualsevol altre mitjà de difusió, incloses les xarxes socials, sense cap limitació temporal.

Podeu exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació de les dades i oposar-vos al seu tractament, en les condicions previstes en la legislació vigent, adreçant-vos per escrit al Registre General del responsable del fitxer: Ajuntament de Gavà (Plaça de Jaume Balmes, s/n, 08850 Gavà).

Vostè accedeix, tret que ho comuniqui, a la cessió de les seves dades a l’organitzador Zona Vip, C.C.Barnasud i a  Corriendovoy  amb l’objecte de que li enviïn informació sobre les seves activitats i/o productes. Pot enviar un e-mail a l’adreça de correu electrònic zonavipevents@zonavipevents.com. També dirigir-se al C. C. Barnasud a la següent direcció: Carrer del Progrés, 69, 08850 Gavà, Barcelona.

Vostè té el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes que estableix la legislació vigent, dirigint-se per escrit a qualsevol de les adreces abans esmentades.