Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis. Si continues navegant, estàs acceptant la nostra política de cookies

Lliga

Lliga RACC by MIZUNO 2017

dREGLAMENT

1.- NOM.- El nom de l’activitat que regula el present Reglament és “Lliga RACC Runners”.

2.- FINALITAT.- Aquesta lliga fomenta l’afició a córrer de forma no competitiva en curses populars com a mitjà per aconseguir una qualitat de vida saludable.  Aquestes curses són el punt de trobada de les  sòcies i socis del RACC i els membres del CLUB RUNNING MIZUNO.

3.- PARTICIPACIÓ.- Per a participar a “Lliga RACC Runners” cal ser sòcia o soci del RACC i/o membres del CLUB RUNNING MIZUNO i ser major d’edat.

Per poder-se inscriure i participar serà imprescindible tenir el xip groc de ChampionChip.

4.- INSCRIPCIONS I RECOLLIDA DE SAMARRETA.- La inscripció a “Lliga RACC Runners” és gratuïta, personal i intransferible. La inscripció es realitza a través de la web del RACC. És imprescindible tenir el xip groc per fer-la.  

El Club es reserva el dret de refusar qualsevol inscripció que no accepti els termes i condicions que queden exposats al present Reglament.

5.- LLIGA DE CURSES.- Les curses adherides a la “Lliga RACC Runners” són les següents: Cursa Nocturna de l’Hospitalet, Cursa Bombers, Cursa Dir, Cursa Vila Olimpica, Jean Bouin, Tast de la Mitjà i la 10kmRACC que serà de participació obligatòria per participar a la Lliga.  La inscripció a les curses es realitza directament pel propi interessat. Per poder participar a la lliga és obligatori participar en mínim 3 curses del llistat essent de participació obligatòria la #10kmRACC.

El RACC no organitza cap cursa a excepció de la 10kmRACC i per tant no es fa responsable de cap incident, lesió, accident, que pugui passar a les curses.

6.- CLASSIFICACIÓ INDIVIDUAL A LA LLIGA.- La classificació de la Lliga es fa segons el temps real de cada participant a les curses puntuables del calendari establert. La puntuació obtinguda en cada cursa s’acumula per fer la classificació definitiva.

7.- SISTEMA DE PUNTUACIÓ.- L’algorisme que s’aplica per obtenir la puntuació en cada cursa s’obté dividint el temps del primer classificat inscrit a “La Lliga RACC Runners” pel temps de cadascun dels següents classificats participants a la Lliga, multiplicat per 100:

    Temps del 1r. classificat x 100 = punts  

    Temps dels successius classificats de la lliga

El resultat d’aquesta operació aritmètica són els punts atorgats en cada cursa a cadascun dels participants. Qualsevol reclamació per errors de càlculs es farà a ChampionChip directament. La distancia puntuable de totes les curses adherides sempre serà la de 10km.

8.- XIP GROC.- La gestió de resultats i les classificacions es fa a través del xip groc ChampionChip. Els participants que no corren amb el seu xip groc no es poden inscriure i per tant no puntuen.

Els que deixin els seu xip groc a una altra persona i es pugui provar, seran donats de baixa de la Lliga.

9.- INFORMACIÓ DELS RESULTATS I CLASSIFICACIÓ DE LA LLIGA.- La informació dels resultats de les curses i el seguiment de la classificació de la Lliga es fa a través del web de Championchip.( http://xipgroc.cat/ca/lliga/RACC_2017)

10.- PREMIS.- El  primer classificat de cada categoria masculina i femenina tindrà premi, un cop acabada la Lliga.

11.- CATEGORIES.- Hi hauran les següents classificacions tant en categoria femenina com en la masculina:

- Categoria absoluta (classificació de tots els inscrits).

Categoria SUB 23: participants de 18 anys a 23 anys d’edat (nascuts entre 1999 i 1994). 

Categoria SÈNIOR: participants de 24 a 34 anys d’edat (nascuts entre 1993 i 1983) 

Categoria VETERÀ A: participants de 35 a 44 anys d’edat (nascuts entre 1982 i 1973) 

Categoria VETERÀ B: participants de 45 a 54 anys d’edat (nascuts entre 1972 i 1963) 

Categoria VETERÀ C: participants de 55 a 64 anys d’edat (nascuts entre 1962 i 1953) 

Categoria VETERÀ D: majors de 65 anys d’edat (nascuts el 1952 o abans)

Punturarán:

 1 curses de 2 punts (cursa #10kmRACC)

2 curses d’ 1 punt a escollir pel participant.

Per assignar les categories, l’edat que s’aplicarà serà la que els/les participants tinguin el 31 de desembre de 2017.

 

12.- RESPONSABILITAT.- La participació a les curses que formen part de “Lliga RACC Runners” es troba sota la responsabilitat i el propi risc dels participants. El participant, al moment de la seva inscripció, manifesta trobar-se físicament apte per a córrer.

Els inscrits a la lliga eximeixen de tota responsabilitat el RACC per la participació a les curses que hi formen part.

Els participants tenen l’obligació d’haver acceptat els reglaments de cadascuna de les curses on participaran.

 

13.- DADES PERSONALS.- En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, el Reial Decret 1720/20007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament que desplega l’esmentada Llei Orgànica, i de la Directiva 95/46 CE del Parlament Europeu i del Consell del 24 d’octubre de 1995, relativa a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de les dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, l’informem que les seves dades de caràcter personal facilitades mitjançant la participació a “ Lliga RACC Runners” quedaran arxivades en els fitxers del RACC a fi de donar compliment a  les necessitats relatives a la gestió de la classificació de la Lliga. En aquest sentit, autoritza de forma expressa que les seves dades puguin ser compartides amb ChampionChip i que les seves dades apareguin tant al web del RACC com al web de ChampionChip.

Així mateix, per mitjà del present AUTORITZO al RACC perquè pugui prendre o utilitzar fotografies o gravacions durant les activitats de la “Lliga RACC Runners” i que les esmentades fotografies o gravacions siguin emprades pel Club en actes de promoció i/o de informació relatius a la Lliga, renunciant a qualsevol remuneració ni/o reclamació per dites fotografies o gravacions.

14.- BAIXA DE LA LLIGA “RACC RUNNERS” La pèrdua de condició de sòcia o soci i /o del CLUB RUNNING MIZUNO o d’incompliment del present Reglament, seran causa de baixa immediata de la Lliga.

15.- ACCEPTACIÓ.- Tots els participants, pel fet d’inscriure’s a “la Lliga RACC Runners”

accepten el present Reglament.