Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis (política de cookies). Acceptes les cookies a efectes analítics i/o de marketing?

AVÍS LEGAL

Denominació Social: CHIP TIMING, S.L.
Nom comercial: Championchip Catalunya
Domicili Social: C/ Robrenyo, 68 baixos, 08014 Barcelona
CIF: B-62426689
Telèfon: +34 902 171 400
Email: info@championchip.cat
Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, tom 33110, foli 205, secció general full B222971, inscripció 1ª
Nom de domini: www.championchip.cat i www.xipgroc.cat

POLÍTICA DE PRIVACITAT

La visita al web no implica que l'usuari es registri o que hagi de facilitar dades de caràcter personal. Quan hagi de subministrar-les, el lloc web informa sobre el caràcter obligatori del lliurament de les dades mitjançant un asterisc [*]. Per gaudir determinats serveis o solucions l'usuari s'ha de donar d'alta com a usuari registrat i/o inscriure en els esdeveniments proposats.

De conformitat amb el Reglament EU 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD); amb la informació que li proporcionarem a continuació, CHAMPIONCHIP vol que vostè conegui quina és la política de privacitat aplicada pel que fa a les seves dades personals.

On van les teves dades?

Les dades personals que ens faciliti suposen un consentiment exprés per ser tractades i incorporades a un fitxer responsabilitat de CHIP TIMING, S.L. (des d'ara CHAMPIONCHIP), CIF: B-62.426.689 i domicili a C/ Robrenyo, 68 baixos, 08014 Barcelona, ​​Tel.: +34 902 171 400, email: info@championchip.cat.

En el cas d'inscripcions en esdeveniments lúdic-esportius organitzats o promoguts pels clients de CHAMPIONCHIP, les dades del formulari d'inscripció de l'esdeveniment seran també incorporades als fitxers d'aquests organitzadors, identificats en la mateixa pàgina informativa de l'esdeveniment i en el reglament que prèviament ha d'acceptar l'usuari participant.

Per què es tracten les teves dades?

Les dades personals que ens faciliti suposen un consentiment exprés per a les gestions administratives i comercials pròpies de l'ús dels serveis, productes i promocions propis o d'organitzadors/promotors d'esdeveniments clients nostres, així com perquè CHAMPIONCHIP l'informi a través de qualsevol mitjà sobre d'aquests, llevat que ens manifesti el contrari. En concret:

 • Registre Web Xipgroc: Alta en el compte particular de CHAMPIONCHIP per gaudir dels serveis oferits, entre els quals es troben els de publicació històrica de resultats de participació, xarxa social i comunicació amb altres usuaris registrats, gràfiques i estadístiques.
 • Inscripcions: Registre com a participant de l'esdeveniment seleccionat per a poder concórrer a la competició o esdeveniment, així com edició pública de resultats de participació.

Atès que CHAMPIONCHIP és una empresa que es dedica a l'acreditació/inscripció de participants de competicions i esdeveniments lúdics-esportius, així com al cronometratge dels resultats públics de participació, les dades dels usuaris registrats participants inscrits seran editades i fetes públiques al web, amb accés lliure i gratuït de qualsevol persona. En el cas que el participant d'un esdeveniment no volgués que les seves dades identificatives (nom, fotografia i DNI) fossin públiques, amb posterioritat a la publicació dels resultats a la web, pot exercir el dret de cancel·lació, oposició i/o el dret a “l'oblit", com es descriu més endavant en aquesta nota informativa.

Durant els esdeveniments esportius es podran prendre imatges dels participants, que CHAMPIONCHIP podrà utilitzar en publicacions i xarxes socials pertanyents a la companyia, premsa, i qualsevol altre mitjà social dins dels fins i usos comuns dels serveis prestats, per un termini de temps il·limitat.

Així mateix, posem en el seu coneixement que les seves dades personals no seran segmentades ni utilitzades amb altres finalitats que les exposades.

Quines dades precisem?

Les caselles marcades amb el símbol [*] són de caràcter obligatori, i omplir-los suposa l'acceptació plena i incondicional d'aquesta política de privacitat.

Les dades que es tracten són dades identificatives dels usuaris i participants, i sobre la modalitat o opcions de participació en els esdeveniments oferits.

En casos excepcionals i atenent als tipus d'inscripcions dels esdeveniments organitzats, es podran sol·licitar com a obligatòries dades de salut, passada o present, referents al grau i tipologia de minusvalidesa, sent dades estrictament necessàries per a l'esdeveniment que vagi destinat a participants amb discapacitat; aquesta informació només serà tractada amb aquesta finalitat; en el cas que vostè no faciliti ni consenti el tractament d'aquestes dades, CHAMPIONCHIP es reserva, a decisió de l'organitzador/promotor de l'esdeveniment, el dret a no acceptar la seva inscripció. En cas que l'usuari que vulgui accedir als serveis de la pàgina web es trobi incapacitat legalment, serà el seu representant legal qui facilitarà les seves dades. Les dades personals del representant legal, seran tractades de la mateixa manera i amb la mateixa finalitat que les dels Usuaris, i se li aplicarà la mateixa política de privacitat.

Temps de conservació de les dades

Vostè té el control de les seves dades, poden exercir en qualsevol moment, entre d'altres, el dret de supressió de les seves pròpies dades. Li recordem que aquest dret és un dret personalíssim, per la qual cosa i de conformitat amb el Reglament EU 2016/679 sobre Protecció de Dades de caràcter Personal, és l'interessat afectat o el seu representant legal autoritzat, qui ha de fer les accions oportunes per exercir el seu dret particular.

Registre Web Xipgroc: Sent una relació contractual d'alta d'un servei, les dades seran conservades i tractades durant el temps necessari per a la prestació del mateix servei i fins que vostè sol·liciti la seva cancel·lació, i com a mínim, pel temps que vingui imposat per imperatius legals vigents a CHAMPIONCHIP. Una vegada vostè exerciti el seu dret de supressió o baixa del servei, les seves dades deixaran d'estar actives a la web d'usuari Xipgroc.

Inscrits a esdeveniment esportius: De conformitat a la finalitat esportiva per a la participació en les competicions o esdeveniments seleccionats, i l'edició pública de resultats de participació, dins l'esperit competitiu, i per garantir l'obligació de transparència i publicitat del cronometratge d'esdeveniments oberts al públic, així com, les d'estadística i històric de resultats esportius obtinguts en la competició, segons la Ley del Deporte 10/1990, de 15 d'octubre, i pel Decret Legislatiu de Catalunya 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text únic de la Llei de l'esport; totes les dades d'inscrits amb els seus resultats seran conservades indefinidament, sempre que vostè personalment no faci exercici del dret de supressió sobre les seves dades.

Cessió i accés de dades per tercers

Per al compliment i assoliment dels serveis del web, les dades d'inscripció d'esdeveniments facilitades per vostè seran comunicades als organitzadors/promotors clients de CHAMPIONCHIP, com a legítims co-responsables del fitxer. CHAMPIONCHIP no es fa responsable de l'ús que aquests organitzadors/promotors facin de les dades.

Quina és la base legal del tractament?

En la mesura que sigui necessari per al compliment de les finalitats aquí expressades i com a requisit legal necessari, el registre a xipgroc i/o la inscripció a esdeveniments és una acció positiva i inequívoca que consent el tractament.

Quins drets i obligacions tens davant aquest tractament de dades?

És responsabilitat de l'usuari facilitar totes les dades actualitzades que es requereixin com a obligatòries per a l'ús i gaudi dels serveis i productes oferts. Les dades i la informació proporcionades es suposaran com certes, veraces i actuals, i és responsabilitat de l'Usuari modificar i/o actualitzar en tot moment aquesta informació; en cas contrari, s'entendrà que les dades no han estat modificats i que són exactes i actuals.

Si vostè ens ha facilitat dades personals d'un tercer haurà de, amb caràcter previ a la seva inclusió, haver-li informat i sol·licitat el seu consentiment dels extrems aquí exposats. La inscripció de terceres persones a esdeveniments requerirà d'un correu electrònic per remetre per part de CHAMPIONCHIP una confirmació de la mateixa inscripció.

En qualsevol moment, vostè podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió i oposició, limitació del tractament i portabilitat respecte a les seves dades personals, dirigint una comunicació amb fotocòpia del DNI a Chip Timing, S.L. a l'email: info@championchip.cat. En cas de màrqueting o comunicacions electròniques directes, els enviaments oferiran un sistema automàtic per rebutjar la recepció de comunicacions comercials futures; tot això sense efectes retroactius sobre l'anterior tractament i cessió de dades a tercers, i sense detriment de les obligacions i conseqüències legals que d'això es derivin dels responsables dels fitxers.

Així mateix, us recordem que segons el Reglament EU 2016/679, vostè té dret a reclamar per qualsevol incompliment legal davant les autoritats de control de protecció de dades

Què necessito per registrar-me a Xipgroc?

Necessites abans de tot ser propietari d'un dispositiu de cronometratge xipgroc. Els dispositius xipgroc no contenen dades de caràcter personal.

Pots registrar-te accedint al formulari de registre a www.xipgroc.cat i omplint les dades sol·licitades segons siguis:

 • Propietari d'un xip groc, que ja ha participat amb el xip: Introduir l'email amb el qual vas inscriure't en l'esdeveniment i el codi del xip, com a dades imprescindibles.
  Si has oblidat el correu amb el qual vas inscriure't o has canviat de correu electrònic, contacta amb info@championchip.cat indicant l'email que vols per al registre i el número de xip, DNI, nom i cognoms.
 • Propietari d'un xip groc, que mai ha participat en cap carrera: Has d’omplir el formulari amb l'email al que vols associar el xip (trobaràs el codi del xip escrit al lateral). Un cop fet, rebràs un correu per confirmar el compte i omplir la resta de dades personals.

El xip groc és un dispositiu personal i intransferible que, adherit al peu de l'atleta, envia un senyal de baixa freqüència a les catifes de detecció, situades a la sortida i en l'arribada de cada cursa. Aquest senyal permet dos factors fonamentals a l'hora de determinar la marca del corredor:

 • Identificar-lo, si ha registrat la titularitat d'aquest, perquè el dispositiu en si no conté dades identificatives personals.
 • Registrar l'hora exacta en què el corredor passa per la catifa de detecció.

El Xipgroc té tres avantatges principals:

 • Accedir a preus més econòmics en les inscripcions a curses.
 • Inscriure’s a les curses per internet amb el codi associat al dispositiu.
 • Participar en la Lliga Championchip i en la Lliga Trail.

A més, no caduca, no s'ha de recarregar i, a diferència d'altres sistemes de cronometratge, no genera residus.

Essent propietari d'un xip groc, pots registrar-te a xipgroc.cat i consultar els resultats per internet, l'historial de curses passades i les teves marques personals, així com participar en les diverses Lligues Championchip d'inscripció gratuïta.

Pots comprar el teu xip en diversos establiments esportius o aconseguir-lo amb la inscripció d'algunes curses i així evites haver de llogar els xips blancs (que són d'un sol ús, de manera que no permeten comparar curses ni inscriure’t en cap lliga). Per més informació: http://www.championchip.cat/web/comprar-xip/

Seguretat i confidencialitat

CHAMPIONCHIP tractarà les dades amb la màxima confidencialitat i guardarà secret professional respecte totes les dades, obligant-se a no comunicar-les a tercers no autoritzats sense el consentiment respectiu, ni tan sols per a la seva conservació, obligació que subsistirà encara després de finalitzar les relacions comercials amb l'usuari; tot això de conformitat amb la normativa vigent, i adoptant les mesures d'índole tècnica, organitzativa i de seguretat necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal que es tracten, i evitar la seva alteració, pèrdua o tractament no autoritzat, tenint en compte de l'estat de la tècnica, el cost de l'aplicació, la naturalesa de les dades emmagatzemades, àmbit, context i fins del tractament, així com els riscos de diversa probabilitat i gravetat a què estan exposats i que comporta el tractament per als drets i llibertats de les persones físiques.