Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis (política de cookies). Acceptes les cookies a efectes analítics i/o de marketing?

Lliga

Lliga Universitària de Curses Populars 2023

dREGLAMENT

1.- NOM.- El nom de l’activitat que regula el present Reglament és “Lliga Universitària
de Curses Populars”.
2.- FINALITAT.- “Lliga Universitària de Curses Populars” fomenta l’afició a córrer de
forma no competitiva en curses populars com a mitjà per aconseguir una qualitat de vida
saludable. Aquestes curses són el punt de trobada de la comunitat universitària de
Catalunya i constitueixen el nexe entre la condició d’universitari i l’afició a córrer.
3.- PARTICIPACIÓ.- Per a participar a “Lliga Universitària de Curses Populars” cal
ser estudiant, personal d’administració i serveis, o personal docent i investigador
d’alguna de les dotze universitats catalanes.
Per poder participar-hi serà imprescindible tenir el xip groc de ChampionChip.
4.- INSCRIPCIONS
Es començarà a puntuar al mateix moment de la inscripció amb xip groc a qualsevol de
les curses que formin part de la lliga, fins la Cursa Unirun.
5.- CLASSIFICACIÓ.- La classificació de la Lliga es fa segons el temps real de cada
participant a les curses puntuables del calendari “Lliga Universitària de Curses
Populars”. La puntuació obtinguda en cada cursa s’acumula per fer la classificació
definitiva.
En cas d’empat guanyarà el participant que hagi fet més curses durant el curs. Si
segueix l’empat, qui hagi fet més curses de 100 punts. Si segueix l’empat, qui tingui la
mínima puntuació a una cursa més alta. Si segueix l’empat es donaran dos premis de
guanyadors.
6.- SISTEMA DE PUNTUACIÓ.-
Puntuaran les proves detallades al calendari. A cada corredor li puntuaran les 6 millors
curses.
Hi ha proves que puntuen triple, proves que puntuen doble i proves que puntuen senzill.
Cada corredor ha de puntuar triple a 1 prova; pot puntuar doble a 2 o 3 proves, i pot
puntuar senzill a 2 o 3 proves. Exemples de puntuació:
 3 senzilles + 2 dobles + 1 triple.
 2 senzilles + 3 dobles + 1 triple.
L’algorisme que s’aplica és: (temps primer corredor Lliga / temps corredor) * 100.
Els que no corrin alguna cursa amb el seu xipgroc o no tinguin temps de pas a tots els
controls parcials de la cursa no tindran dret a puntuar en aquesta cursa.
7.- XIP GROC.- La gestió de resultats i les classificacions es fa a través del xip groc
ChampionChip. Els participants que no corren amb el seu xip groc no es poden inscriure
i per tant no puntuen.

Els que deixin els seu xip groc a una altra persona i es pugui provar, seran donats de
baixa de la “Lliga Universitària de Curses Populars”
8.- INFORMACIÓ DELS RESULTATS I CLASSIFICACIÓ DE LA LLIGA.- La
informació dels resultats de les curses i el seguiment de la classificació de la Lliga es fa
a través de la web de ChampionChip i de la web de l’Esport Català Universitari
9.- PREMIS.- Els tres primers classificats de cada categoria masculina i femenina
tindran premi, un cop acabada la Lliga.
10.- RESPONSABILITAT.- La participació a les curses que formen part de “Lliga
Universitària de Curses Populars” es troba sota la responsabilitat i el propi risc dels
participants. El participant, al moment de la seva inscripció manifesta trobar-se
físicament apte per a córrer.
Els participants tenen l’obligació d’haver acceptat els reglaments de cadascuna de les
curses a on participaran.  
11.- DADES PERSONALS.- En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de protecció de dades de caràcter personal, el Reial Decret 1720/20007, de 21
de desembre, pel qual s’aprova el Reglament que desplega l’esmentada Llei Orgànica, i
de la Directiva 95/46 CE del Parlament Europeu i del Consell del 24 d’octubre de 1995,
relativa a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de les dades
personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, l’informem que les seves dades de
caràcter personal facilitades mitjançant la participació a “Lliga Universitària de Curses
Populars” quedaran arxivades en els fitxers de les universitats catalanes a fi de donar
compliment a  les necessitats relatives a la gestió de la classificació de la “Lliga
Universitària de Curses Populars”. En aquest sentit, autoritza de forma expressa que les
seves dades puguin ser compartides amb ChampionChip i que les seves dades apareguin
tant a la web de l’Esport Català Universitari com a la web de ChampionChip.
Així mateix, per mitjà del present AUTORITZO a l’Esport Català Universitari perquè
pugui prendre o utilitzar fotografies o gravacions durant les activitats de “Lliga
Universitària de Curses Populars” i que les esmentades fotografies o gravacions siguin
emprades per l’Esport Català Universitari en actes de promoció i/o de informació
relatius a la “Lliga Universitària de Curses Populars”, renunciant a qualsevol
remuneració i/o reclamació per dites fotografies o gravacions.
Especialment, amb l’acceptació d’aquest reglament els pares, tutors o representants
legals dels menors, autoritzen que es puguin utilitzar les imatges, fotografies o
gravacions dels menors d’edat subjectes a la seva pàtria potestat durant la seva
participació a la “Lliga Universitària de Curses Populars”, i que les esmentades imatges
siguin emprades per l’Esport Català Universitari per actes de promoció i/o de
informació relatius a la “Lliga Universitària de Curses Populars”, renunciant a qualsevol
remuneració i/o reclamació per dites fotografies.
13.- BAIXA DE LA LLIGA UNIVERSITÀRIA DE CURSES POPULARS”.- La
pèrdua de condició de membre de la comunitat universitària, la concurrència del supòsit

del punt 7, i l’incompliment del present Reglament, seran causa de baixa immediata a
“Lliga Universitària de Curses Populars”
Si el corredor es vol donar de baixa voluntàriament haurà d’enviar un correu electrònic
indicant la seva voluntat de donar-se de baixa al servei d’esports de la seva universitat.
14.- ACCEPTACIÓ.-
La inscripció a la Lliga significa la total acceptació d’aquest reglament.