Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis (política de cookies). Acceptes les cookies a efectes analítics i/o de marketing?

Lliga

dREGLAMENT

https://www.fcbarcelona.cat/socis/avantatges-i-serveis/activitats/corrent-fem-barca

1.- NOM.- El nom de l’activitat que regula el present Reglament és “Corrent fem Barça”.

2.- FINALITAT.- “Corrent fem Barça” fomenta l’afició a córrer de forma no competitiva en curses populars com a mitjà per aconseguir una qualitat de vida saludable.  Aquestes curses són el punt de trobada de les sòcies i socis del Futbol Club Barcelona i constitueixen el nexe entre la condició de barcelonista i l’afició a córrer.

3.- PARTICIPACIÓ.- Per a participar a “Corrent fem Barça” cal ser sòcia o soci, sòcia o soci de compromís, amic o amiga del Palau, penyista, treballadora o treballador del Futbol Club Barcelona, i tenir més de setze anys. Els menors d’edat hauran de presentar una autorització paterna a l’Oficina d’Atenció al Barcelonista (OAB) del Futbol Club Barcelona en el moment en què passin a recollir la seva samarreta identificativa “Corrent fem Barça”. En el mateix moment de recollida podran complimentar l’autorització que el Club posarà a la seva disposició.

Els menors que no tinguin l’esmentada autorització no podran completar la inscripció.

Per poder-se inscriure i participar serà imprescindible tenir el xip groc de ChampionChip.

4.- INSCRIPCIONS I RECOLLIDA DE SAMARRETA.- La inscripció a “Corrent fem Barça” és gratuïta, personal i intransferible. Per tramitar-la cal distingir entre els corredors que van participar en l’edició anterior 2016/17, i els que ho fan aquest any 2017/18 per primera vegada:

a)    Corredors inscrits en l’edició anterior 2016/17.- Per formalitzar la inscripció només hauran de personar-se a l’OAB a partir del dia que siguin avisats per recollir la samarreta d’enguany, comprovar les seves dades, signar els documents d’acceptació del Reglament, cessió d’imatge, i autorització de la utilització de les dades personals segons la LOPDT.

 

b)    Nous participants.- En aquest supòsit la preinscripció es realitza a través del web del Club. És imprescindible tenir el xip groc per fer-la.  Una vegada feta la sol·licitud els interessats hauran de passar per l’OAB a recollir la seva samarreta i a signar els documents necessaris per completar la inscripció (acceptació de cessió d’imatge, autorització de utilització de les dades personals segons la LOPDT i l’autorització paterna en cas de ser menor d’edat), en dia i hora que seran prèviament indicats.

 

En ambdós supòsits un cop signats tots els documents i recollida la samarreta, la inscripció es considerarà completa. Aquesta inscripció tindrà vigència fins que esdevingui una de les causes de baixa especificada al punt 14 d’aquest Reglament.

La recollida de la samarreta es farà al Club a l’OAB, dins l’horari habitual, previ avís als participants preinscrits per poder recollir-la.

El Club es reserva el dret d’assignar una talla de samarreta per defecte a aquells corredors que no la indiquin en el moment d’inscriure’s.

El Club es reserva el dret de refusar qualsevol inscripció que no accepti els termes i condicions que queden exposats al present Reglament.

5.- LLIGA DE CURSES.- S’organitza la Lliga “Corrent fem Barça” de curses basada en la participació dels inscrits a “Corrent fem Barça” a les curses populars del calendari “Corrent fem Barça”.  La inscripció a les curses es realitza directament pel propi interessat.

El FC Barcelona no organitza cap cursa i per tant no es fa responsable de qualsevol incident, lesió, accident, que pugui passar a les curses.

6.- CLASSIFICACIÓ INDIVIDUAL A LA LLIGA.- La classificació de la Lliga es fa segons el temps real de cada participant a les curses puntuables del calendari “Corrent fem Barça”. La puntuació obtinguda en cada cursa s’acumula per fer la classificació definitiva.

7.- SISTEMA DE PUNTUACIÓ.- L’algorisme que s’aplica per obtenir la puntuació en cada cursa s’obté dividint el temps del primer classificat inscrit a “Corrent fem Barça” pel temps de cadascun dels següents classificats participants a la Lliga, multiplicat per 100:

    Temps del 1r. classificat “Corrent fem Barça”           x 100 = punts  

                        Temps dels successius classificats “Corrent fem Barça”

El resultat d’aquesta operació aritmètica són els punts atorgats en cada cursa a cadascun dels participants. Qualsevol reclamació per errors de càlculs es farà a ChampionChip directament.

8.- XIP GROC.- La gestió de resultats i les classificacions es fa a través del xip groc ChampionChip. Els participants que no corren amb el seu xip groc no es poden inscriure i per tant no puntuen.

Els que deixin els seu xip groc a una altra persona i es pugui provar, seran donats de baixa de la Lliga “Corrent fem Barça”.

9.- INFORMACIÓ DELS RESULTATS I CLASSIFICACIÓ DE LA LLIGA.- La informació dels resultats de les curses i el seguiment de la classificació de la Lliga es fa a través de la web del Club.

10.- PREMIS.- Els tres primers classificats de cada categoria masculina i femenina tindran premi, un cop acabada la Lliga.

11.- CATEGORIES.- Hi hauran les següents classificacions tant en categoria femenina com en la masculina:

- Categoria absoluta (classificació de tots els inscrits).

- Categoria de 16 a 35 anys.

- Categoria de 36 a 45 anys.

- Categoria de 46 a 55 anys.

- Categoria de 56 a 65 anys.

- Categoria de + 65 anys.

Per assignar les categories, l’edat que s’aplicarà serà la que els/les participants tinguin el 31 de desembre de 2018.

12.- RESPONSABILITAT.- La participació a les curses que formen part de “Corrent fem Barça” es troba sota la responsabilitat i el propi risc dels participants. El participant, al moment de la seva inscripció, manifesta trobar-se físicament apte per a córrer.

Els inscrits a “Corrent fem Barça” eximeixen de tota responsabilitat al Futbol Club Barcelona per la participació tant a les curses que formen part de la Lliga com de les possibles trobades voluntàries.

Els participants tenen l’obligació d’haver acceptat els reglaments de cadascuna de les curses a on participaran.

 

 

 

 

13.- DADES PERSONALS.- En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, el Reial Decret 1720/20007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament que desplega l’esmentada Llei Orgànica, i de la Directiva 95/46 CE del Parlament Europeu i del Consell del 24 d’octubre de 1995, relativa a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de les dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, l’informem que les seves dades de caràcter personal facilitades mitjançant la participació a “Corrent fem Barça” quedaran arxivades en els fitxers del Futbol Club Barcelona a fi de donar compliment a  les necessitats relatives a la gestió de la classificació de la Lliga “Corrent fem Barça”. En aquest sentit, autoritza de forma expressa que les seves dades puguin ser compartides amb ChampionChip i que les seves dades apareguin tant a la web del FC Barcelona com a la web de ChampionChip.

Així mateix, per mitjà del present AUTORITZO al Futbol Club Barcelona perquè pugui prendre o utilitzar fotografies o gravacions durant les activitats de “Corrent fem Barça” i que les esmentades fotografies o gravacions siguin emprades pel Club en actes de promoció i/o de informació relatius a la Lliga “Corrent fem Barça”, renunciant a qualsevol remuneració ni/o reclamació per dites fotografies o gravacions.

Especialment, amb l’acceptació d’aquest reglament els pares, tutors o representants legals dels menors, autoritzen que es puguin utilitzar les imatges, fotografies o gravacions dels menors d’edat subjectes a la seva pàtria potestat durant la seva participació a la Lliga “Corrent fem Barça”, i que les esmentades imatges siguin emprades pel Club per actes de promoció i/o de informació relatius a la Lliga “Corrent fem Barça”, renunciant a qualsevol remuneració ni/o reclamació per dites fotografies.

14.- BAIXA DE LA LLIGA “CORRENT FEM BARÇA”.- La pèrdua de condició de sòcia o soci, sòcia o soci de compromís, amiga o amic del Palau, penyista i treballadora o treballador del Futbol Club Barcelona, la concurrència del supòsit del punt 8, i l’incompliment del present Reglament, seran causa de baixa immediata a “Corrent fem Barça”.

Si el corredor es vol donar de baixa voluntàriament haurà d’enviar un correu electrònic indicant la seva voluntat de donar-se de baixa a l’adreça: corrent@fcbarcelona.cat.

15.- ACCEPTACIÓ.- Tots els participants, pel fet d’inscriure’s a “Corrent fem Barça”

accepten el present Reglament.

La signatura de la inscripció dels participants dels seus pares, tutors o representants legals en el cas de menors de 18 anys, implica haver llegit, entès i acceptat el present Reglament. 

“CORRENT FEM BARÇA”