Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis (política de cookies). Acceptes les cookies a efectes analítics i/o de marketing?

Lliga

dREGLAMENT

  1.- NOM.- El nom de l’activitat que regula el present Reglament és “Lliga Universitària de Curses Populars”. Està organitzada per l'ECU-Esport Català Universitari, ens que agrupa les dotze universitats catalanes a l'entorn de l'esport i l'activitat física.

  2.- FINALITAT.- “Lliga Universitària de Curses Populars” fomenta l’afició a córrer de forma no competitiva en curses populars com a mitjà per aconseguir una qualitat de vida saludable. Aquestes curses són el punt de trobada de la comunitat universitària de Catalunya i constitueixen el nexe entre la condició d’universitari i l’afició a córrer.

  3.- PARTICIPACIÓ.- Per a participar a “Lliga Universitària de Curses Populars” cal ser estudiant, personal d’administració i serveis, o personal docent i investigador d’alguna de les dotze universitats catalanes.

  Per poder participar-hi serà imprescindible tenir el xip groc de ChampionChip.

  4.- INSCRIPCIONS

  Es començarà a puntuar al mateix moment de la inscripció amb xip groc a qualsevol de les curses que formin part de la lliga.

  5.- LLIGA DE CURSES.- La inscripció a les curses es realitza directament pel propi interessat.

  Puntuaran les proves detallades al calendari.

  Hi ha proves que puntuen triple, proves que puntuen doble, i proves que puntuen senzill.

  6.- CLASSIFICACIÓ INDIVIDUAL I PER UNIVERSITATS.- La classificació de la Lliga es fa segons el temps real de cada participant a les curses puntuables del calendari “Lliga Universitària de Curses Populars”. La puntuació obtinguda en cada cursa s’acumula per fer la classificació definitiva.

  En cas d’empat guanyarà el participant que hagi fet més curses durant el curs. Si segueix l’empat, qui hagi fet més curses de 100 punts. Si segueix l’empat, qui tingui la mínima puntuació a una cursa més alta. Si segueix l’empat es donaran dos premis de guanyadors.

  Hi haurà classificacions per universitats tant masculina (6 components) com femenina (6 components), sumant els punts dels corredors/es.

  7.- SISTEMA DE PUNTUACIÓ.- L’algoritme que s’aplica per obtenir la puntuació en cada cursa s’obté dividint el temps del primer classificat inscrit a “Lliga Universitària de Curses Populars” pel temps de cadascun dels següents classificats participants a la Lliga, multiplicat per 100:

       (temps primer corredor Lliga / temps corredor) * 100.

  El resultat d’aquesta operació aritmètica són els punts atorgats en cada cursa a cadascun dels participants. Qualsevol reclamació per errors de càlculs es farà a ChampionChip directament.

  Els que no corrin alguna cursa amb el seu xipgroc o no tinguin temps de pas a tots els controls parcials de la cursa no tindran dret a puntuar en aquesta cursa.

  Els que deixin el seu xipgroc a un altra persona o facin trampa a alguna cursa i siguin desqualificats quedaran fora de la Lliga per tot el curs.

  8.- XIP GROC.- La gestió de resultats i les classificacions es fa a través del xip groc ChampionChip. Els participants que no corren amb el seu xip groc no es poden inscriure i per tant no puntuen.

  Els que deixin els seu xip groc a una altra persona i es pugui provar, seran donats de baixa de la “Lliga Universitària de Curses Populars”

  9.- INFORMACIÓ DELS RESULTATS I CLASSIFICACIÓ DE LA LLIGA.- La informació dels resultats de les curses i el seguiment de la classificació de la Lliga es fa a través de la web de ChampionChip i de la web de l’Esport Català Universitari (www.esportuniversitari.cat)

  10.- PREMIS.- Els tres primers classificats de cada categoria masculina i femenina tindran premi, un cop acabada la Lliga.

  11.- CATEGORIES.- Hi hauran les següents classificacions tant en categoria femenina com en la masculina:

  - Categoria absoluta (classificació de tots els inscrits).

  12.- RESPONSABILITAT.- La participació a les curses que formen part de “Lliga Universitària de Curses Populars” es troba sota la responsabilitat i el propi risc dels participants. El participant, al moment de la seva inscripció manifesta trobar-se físicament apte per a córrer. Els participants tenen l’obligació d’haver acceptat els reglaments de cadascuna de les curses a on participaran.  

  13.- DADES PERSONALS.- En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, el Reial Decret 1720/20007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament que desplega l’esmentada Llei Orgànica, i de la Directiva 95/46 CE del Parlament Europeu i del Consell del 24 d’octubre de 1995, relativa a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de les dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, l’informem que les seves dades de caràcter personal facilitades mitjançant la participació a “Lliga Universitària de Curses Populars” quedaran arxivades en els fitxers de les universitats catalanes a fi de donar compliment a  les necessitats relatives a la gestió de la classificació de la “Lliga Universitària de Curses Populars”. En aquest sentit, autoritza de forma expressa que les seves dades puguin ser compartides amb ChampionChip i que les seves dades apareguin tant a la web de l’Esport Català Universitari com a la web de ChampionChip.

  Així mateix, per mitjà del present AUTORITZO a l’Esport Català Universitari perquè pugui prendre o utilitzar fotografies o gravacions durant les activitats de “Lliga Universitària de Curses Populars” i que les esmentades fotografies o gravacions siguin emprades per l’Esport Català Universitari en actes de promoció i/o de informació relatius a la “Lliga Universitària de Curses Populars”, renunciant a qualsevol remuneració i/o reclamació per dites fotografies o gravacions.

  Especialment, amb l’acceptació d’aquest reglament els pares, tutors o representants legals dels menors, autoritzen que es puguin utilitzar les imatges, fotografies o gravacions dels menors d’edat subjectes a la seva pàtria potestat durant la seva participació a la “Lliga Universitària de Curses Populars”, i que les esmentades imatges siguin emprades per l’Esport Català Universitari per actes de promoció i/o de informació relatius a la “Lliga Universitària de Curses Populars”, renunciant a qualsevol remuneració i/o reclamació per dites fotografies.

  14.- BAIXA DE LA LLIGA UNIVERSITÀRIA DE CURSES POPULARS”.- La pèrdua de condició de membre de la comunitat universitària, la concurrència del supòsit del punt 8, i l’incompliment del present Reglament, seran causa de baixa immediata a “Lliga Universitària de Curses Populars”

  Si el corredor es vol donar de baixa voluntàriament haurà d’enviar un correu electrònic indicant la seva voluntat de donar-se de baixa al servei d'esports de la seva universitat.

  15.- ACCEPTACIÓ.-

  La inscripció a la Lliga significa la total acceptació d’aquest reglament.